• Postadres
    Sieraden met Stijl
    Eikendreef 60
    6581 PG Malden
  • Sieraden met Stijl heeft geen fysieke winkel, je kunt dus alleen online bestellen.

Voorwaarden

Overeenkomst tot koop en levering

Bij Sieraden met Stijl koop je volgens de onderstaande voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van artikelen via het internet, tussen Sieraden met Stijl aan haar klant. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst tot koop en levering met Sieraden met Stijl.
2. De overeenkomst tot koop en levering van de artikelen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte bestelling van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen op het door de klant opgegeven emailadres. De orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

Prijzen

3. Alle prijzen op de website van Sieraden met Stijl zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen kunnen te allen tijde door Sieraden met Stijl worden aangepast op de website. Alle door Sieraden met Stijl gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW.
4. Voor een bestelling gelden de prijzen zoals die op het moment van het plaatsen van de bestelling door de klant op de website van Sieraden met Stijl gelden, tenzij de prijs redelijkerwijs gezien niet van toepassing kan zijn. De verzendkosten van onze artikelen kun je elders op deze website vinden.

Betaling

5. Betaling van het aan Sieraden met Stijl verschuldigde bedrag voor de bestelling, kan geschieden op de volgende manier:
– Vooraf overmaken: de klant maakt het te betalen bedrag zelf over middels een bankoverschrijving naar de bankrekening van Sieraden met Stijl. De bestelling wordt op het moment dat de betaling op de bankrekening van Sieraden met Stijl is bijgeschreven, binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden aan het door de klant opgegeven afleveradres.
– Ideal: de klant maakt het te betalen bedrag via Ideal over naar de bankrekening van Sieraden met Stijl. Middels Ideal is de betaling vrijwel direct op de bankrekening van Sieraden met Stijl bijgeschreven. De bestelling wordt na ontvangst van de betaalbevestiging van Ideal door Sieraden met Stijl, binnen 1 tot 3 werkdagen, aan de klant verzonden.
– Bancontact: de klant maakt het te betalen bedrag via Bancontact over naar de bankrekening van Sieraden met Stijl. Middels Bancontact is de betaling vrijwel direct op de bankrekening van Sieraden met Stijl bijgeschreven. De bestelling wordt na ontvangst van de betaalbevestiging van Bancontact door Sieraden met Stijl, binnen 1 tot 3 werkdagen, aan de klant verzonden.

Verzending

6. Wij streven ernaar om een bestelling zo snel mogelijk te verzenden aan het door de klant opgegeven afleveradres, nádat wij de betaling van de klant ontvangen hebben. Indien dat ons niet lukt zullen we de bestelling uiterlijk binnen 3 werkdagen versturen aan het door de klant opgegeven afleveradres. Indien een besteld artikel niet voorradig is en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd, of wordt het betreffende artikel indien mogelijk nageleverd. Dit zal indien mogelijk geschieden in overleg met de klant.
7. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, ingaande zodra alle gegevens die voor het verwerken van een bestelling benodigd zijn in het bezit van Sieraden met Stijl zijn, en is derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan – bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen – kan de klant derhalve geen rechten jegens Sieraden met Stijl doen gelden. Sieraden met Stijl is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de levertijd.
8. Het risico betreft de te leveren artikelen voor een bestelling, gaat over van Sieraden met Stijl op de klant zodra de bestelling voor verzending wordt overgedragen aan een postorderbedrijf. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, of indien er een onjuist leveradres wordt opgegeven door de klant bij het plaatsen van de bestelling, zijn de hieruit voortvloeiende kosten en schade voor zijn rekening.

Levering

9. Sieraden met Stijl verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite van Sieraden met Stijl. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde artikelen. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Sieraden met Stijl te verlangen.

Retourzending

10. Retourzendingen aan Sieraden met Stijl zijn voor rekening van de klant en dienen franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen te geschieden. Retourzendingen van de klant dienen binnen 14 dagen na levering, schriftelijk aan Sieraden met Stijl kenbaar zijn gemaakt en dienen op eigen kosten retour worden gestuurd aan het postadres van Sieraden met Stijl. (Sieraden met Stijl, Eikendreef 60, 6581 PG Malden, Nederland)
11. Sieraden met Stijl garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeldt staan op haar website, met inachtneming van artikel 9. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient de klant dit binnen 14 werkdagen per mail te melden aan Sieraden met Stijl.

Klachten

12. Klachten van de klant dienen binnen 14 werkdagen na levering per mail aan Sieraden met Stijl kenbaar zijn gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens Sieraden met Stijl, betrekking hebbend op gebreken in de door Sieraden met Stijl geleverde artikelen, vervalt indien: de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; de artikelen zich niet meer in de staat bevinden waarin zij door Sieraden met Stijl werden afgeleverd; indien de klachten worden geuit nadat meer dan 14 werkdagen sinds de levering zijn verstreken.

Schadevergoeding

13. Sieraden met Stijl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of andere betrokken derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Sieraden met Stijl.
14. In geval van overmacht – daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Sieraden met Stijl om, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Sieraden met Stijl kan worden verwacht – kan de klant Sieraden met Stijl niet tot schadevergoeding aanspreken.

Nederlands recht

15. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van het Nederlands recht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om een bestelling volledig te kunnen verwerken en de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens worden nimmer voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt.
16. Op de overeenkomsten tussen Sieraden met Stijl en haar klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Op de algemene voorwaarden van Sieraden met Stijl en de overeenkomsten tussen Sieraden met Stijl en haar klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden van Sieraden met Stijl en/of een overeenkomst tussen Sieraden met Stijl en haar klant, worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.